Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.mrandmrsrealestate.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

MR & MRS Real Estate streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat MR & MRS Real Estate niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Voor alle woningen geldt dat de vermelde afmetingen een indicatie is en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. De werkelijke oppervlakte kan afwijken van hetgeen in detail op de website is vermeld. Ondanks de zorg die door MR & MRS Real Estate aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan MR & MRS Real Estate niet verantwoordelijk gehouden en/of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, omissies en/of onvolkomenheden in de gegevens.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MR & MRS Real Estate aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen MR & MRS Real Estate en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

MR & MRS Real Estate garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails of contact aanvragen (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met MR & MRS Real Estate te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. MR & MRS Real Estate heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. MR & MRS Real Estate aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MR & MRS Real Estate is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te verveelvoudigen, kopiëren of op andere manier openbaar te maken. Het intellectueel eigendom berust bij MR & MRS Real Estate.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.mrandmrsrealestate.nl op deze pagina.